SIA "WEDDING DAY LATVIJA” atbalsta, koordinē un organizē interneta portāla www.wedday.lv (turpmāk – Wedding Day Latvija vai saīsināti – portāls) darbu.

Wedding Day Latvija Lietotājs (turpmāk – Lietotājs) – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Wedding Day Latvija sniegtos pakalpojumus, apmeklē Wedding Day Latvija un/vai publiski nosūta vai ievieto kādu tekstu.

Wedding Day Latvija lietošanas noteikumi (turpmāk – Lietošanas noteikumi) attiecas uz ikvienu Lietotāju neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir reģistrējies vai nav reģistrējies portālā.

Wedding Day Latvija ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, publicējot tos portālā. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicēti Wedding Day Latvija. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un ievērot tos. 

Komentāri

Wedding Day Latvija aicina Lietotājus, kas raksta komentārus, ievērot tiesiskās normas un morāles normas, kā arī nelietot rupjības un būt pieklājīgiem citam pret citu.

Wedding Day Latvija neatbild par Lietotāja komentāru saturu, kā arī patur tiesības dzēst komentārus, bloķēt tā pieejamību portālam un ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja:

- komentāri ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību normām vai starptautisko tiesību normām;
- komentāri aizskar cilvēka godu un cieņu;
- komentāri satur nelikumīgu, draudošu, pazemojošu, pornogrāfisku un rasu naidu kurinošu vai nacionālo naidu raisošu informāciju, ieskaitot attēlus un video;
- komentārs publicēts ar cita cilvēka vārdu;
- komentārs satur komerciāla rakstura materiālu (nesaskaņotu reklāmu);
- komentārs ietver linku/saiti uz citu internetresursu.

Autortiesības

Wedding Day Latvija ir SIA "WEDDING DAY LATVIJA” īpašums. Visi Wedding Day Latvija esošie jaunrades darbi, ieskaitot dizainu, tekstus un programmas kodus, ir SIA "WEDDING DAY LATVIJA” īpašums un autortiesību objekts, kā arī tiek aizsargāti Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Lietotājs uzņemas atbildību par to, ka tā publicētie, ieskaitot tā iesūtītos un Wedding Day Latvija ievietotos materiālus (fotoattēli, pa e-pastu nosūtītās vēstules, komentāri, video, mūzika vai jebkurš cits intelektuālās darbības produkts), ir iegūti tiesiskā ceļā un Lietotājam ir tiesības uz šāda satura materiālu izmantošanu un to lietošanu attiecīgā veidā.

Lietotājs atbild par sekām, kādas varētu rasties tādēļ, ka attiecīgais materiāls publicēts vai ievietots Wedding Day Latvija.

Lietotājs saglabā autortiesības un visas citas tiesības uz materiāliem, kas ievietoti un publicēti Wedding Day Latvija un ir Lietotāja īpašums. Publicējot, iesniedzot un ievietojot materiālus Wedding Day Latvija, un pieņemot portāla Lietošanas noteikumus, Lietotājs vienlaikus nodod Wedding Day Latvija tiesības bez iespējas tās atsaukt un beztermiņa tiesības, par ko nav jāmaksā autoratlīdzība. Šīs tiesības ļauj Wedding Day Latvija reproducēt, publicēt, adaptēt, pārtaisīt, tulkot, publiski parādīt vai izplatīt, padarīt pieejamus jebkādā vidē jebkurus materiālus, kurus Lietotājs ir iesniedzis vai publicējis Wedding Day Latvija.

Wedding Day Latvija neatbild par Lietotāja publicētajiem materiāliem un sekām, kas rodas to publikācijas dēļ. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Wedding Day Latvija tiesisko aizsardzību no jebkurām iespējamām trešās personas pretenzijām, kas Wedding Day Latvija varētu rasties sakarā ar Lietotāja darbību portālā. 

Reģistrētie Lietotāji. Reģistrēšanās portālā

Lai kļūtu par reģistrētu portāla Lietotāju, nepieciešams izveidot Lietotāja profilu. Lietotājs pats izveido Lietotāja profilu, nospiežot uz saiti "Reģistrācija” un aizpildot reģistrēšanās anketu. Reģistrācija notiek tikai tad, ja Lietotājs ir iepazinies ar portāla Lietošanas noteikumiem un to apstiprinājis. Lietotājam reģistrēšanās formā jāsniedz patiesa informācija par sevi.

Lietotāja profils automātiski tiek bloķēts, ja 24 stundu laikā pēc Lietotāja profila reģistrēšanas netiek aktivizēta nosūtītā saite.

Wedding Day Latvija ir tiesības pēc sava ieskata, tai skaitā bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst portālā reģistrēto Lietotāju profilus, kā arī bez jebkādas atbildības ierobežot vai aizliegt to piekļuvi portālam. Ja Lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus un tā piekļuve portālam ir ierobežota vai Lietotāja profils portālā ir dzēsts, saņemtie maksājumi par portāla maksas pakalpojumu izmantošanu netiek atdoti.

Lietotāja profils var tikt dzēsts Wedding Day Latvija, ja Lietotājs pa e-pastu ir nosūtījis šādu prasību. Prasībai ir jābūt nosūtītai no reģistrētas un reģistrēsanās brīdī apstiprinātas Lietotāja elektroniskās adreses.

Lietotājs ir tiesīgs pats dzēst savus personas datus, dzēšot profilu kontā. Dzēšot profilu, netiek dzēsti ieraksti un komentāri, kas veikti Wedding Day Latvija, izņemot tos, kuros norādīts vārds, uzvārds vai cita personas informācija. 

Reklāma

Jūs piekrītat tam, ka Wedding Day Latvija var tikt ievietota reklāma, kā arī tam, ka no portāla jums var nosūtīt elektroniskas vēstules, kas satur trešo personu reklāmu.

Jūsu sarakste vai darījumi ar reklāmdevējiem, kas ir sadaļā „Kāzu pakalpojumi” vai citās portāla sadaļās, tai skaitā maksājumi par precēm vai pakalpojumiem un to piegādi, kā arī jebkādi citi nosacījumi, garantijas vai protesti, kas saistīti ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp jums un attiecīgo reklāmdevēju. Jūs piekrītat tam, ka Wedding Day Latvija nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies šādu darījumu dēļ vai tādēļ, ka attiecīgo reklāmdevēju esat atraduši šajā portālā.

Jebkādi sludinājumi, jebkādi personīgi komerciāli paziņojumi portālā nevar tikt publicēti bez saskaņošanas. Šī noteikuma neievērošana ir saistīta ar profila bloķēšanu un/vai profila dzēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma un bez iespējas pagarināt tā darbību. Izņēmums ir profili, kas izveidoti biznesam uz komerciāla pamata. 

Ja Lietotājs vēlas ievietot informāciju par saviem pakalpojumiem vai precēm, zvanīt pa tālr. + 371 29401190 vai rakstīt uz e-pastu: info@wedday.lv